RoHS

 

Fem år efter tilblivelsen af RoHS, blev der af EU parlimentet - på d. 27 maj, 2011 - vedtaget et nyt direktiv kendt som RoHS2. RoHS2-direktivet er EU’s direktiv nr. 2002/95/EC. RoHS er en forkortelse for Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på dansk, begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS2-direktivet forbyder brugen af følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, som sælges i EU, fra 1. juli 2006:

  • Bly
  • Cadmium
  • Kviksølv
  • Hexavalent chrom (chrom 6+)
  • Polybromerede biphenyler (PBB)
  • Polybromerede diphenylethere (PBDE)

Formålet med direktivet er at begrænse påvirkningen af mennesker og miljø, der sker dels ved brugen og dels ved bortskaffelsen af elektriske og elektroniske produkter.

Efter vores bedste overbevisning lever Vinks produkter op til RoHS direktivet og indeholder således ikke ovenstående stoffer. Dokumentation på dette kan rekvireres fra kundeservice på tlf. 89 110 100.