PDF Dansk                    PDF Engelsk

Code of Conduct 

Vink Plasts Code of Conduct beskriver vores krav og forventninger til overholdelse af socialt og miljømæssigt ansvar bagud i vores leverandørkæder.

Denne Code of Conduct gælder også for Duka Ventilations underleverandører.

Det er Vink Plasts politik at drive forretning i overensstemmelse med lovgivning og almindeligt accepterede normer for retfærdighed og menneskelig anstændighed. Som en betingelse for at handle med Vink Plast forventer vi, at vores leverandører overholder disse krav, og forventer at deres underleverandører også gør det.

Hos Vink Plast arbejder vi systematisk med forbedringer af vores miljø. Det gør vi blandt andet gennem indkøb af materialer som belaster miljøet mindst muligt samt ved at have fokus på genanvendelse af affald og restmaterialer i cirkulære loops.

Vi vil på sigt sætte konkrete mål for nedbringelse af vores produkters CO2-udledning gennem hele deres livscyklus. Vi har fokus på samarbejde med vores leverandører om innovativ udvikling, og vi arbejder efter principperne i den cirkulære økonomi og udvalgte punkter og underpunkter i FN’s 17 verdensmål.

Vores ønske er at påvirke hele vores værdikæde til at fremme positive miljømæssige og sociale påvirkninger og mindske de negative.

I tilfælde, hvor vi mener, at en leverandør ikke overholder vores Code of Conduct, vil vi indlede en dialog for at afklare omstændighederne. Vi vil tilstræbe at blive enige om en korrigerende handlingsplan med en rimelig tidslinje, der gør det muligt for leverandøren at være i fuld overensstemmelse med denne Code of Conduct.

Formålet med denne Code of Conduct er:

 • At sikre at vores leverandører opfylder Vink Plasts miljømæssige og etiske principper og retningslinjer, beskrevet i denne Code of Conduct.
 • At forberede vores leverandører på hvor vores fokus for leverandørsamarbejde bevæger sig hen i løbet af de kommende år i håbet om at fastholde eksisterende leverandører i en gensidig innovativ udvikling.

Leverandører til Vink Plast har ansvaret for, at underleverandørerne bagud i egen værdikæde efterlever alle punkter i denne Code of Conduct.

Code of Conduct

 1. Anstændige arbejdsforhold og etisk adfærd Leverandører til Vink Plast skal sikre egne arbejdsforhold, som fremmer anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, lige løn for arbejde af samme værdi, og som minimum udbetaling af leveløn i udviklingslande, samt opretholde medarbejdernes menneskerettigheder og behandle dem med respekt og værdighed som forstået af det internationale samfund.

  a. Tvangsarbejde
  Leverandører til Vink Plast skal iværksætte effektive foranstaltninger til at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel. Dette inkluderer arbejde på en tvungen kontrakt, slaveri og andre former for arbejde udført mod en arbejders vilje eller valg, samt arbejde udført uden passende betaling.

  b. Børnearbejde
  Leverandører til Vink Plast skal iværksætte effektive foranstaltninger til at udrydde alle former for børnearbejde - såsom arbejde, der skader børns fysiske eller mentale sundhed eller forhindrer dem i at gå i skole. Ved ansættelse af unge arbejdere skal leverandører handle i overensstemmelse med Den Internationale Arbejdsorganisations standarder (ILO) for at sikre forbud mod- og afskaffelse af, de værste former for børnearbejde. www.ilo.org/

  c. Antidiskrimination
  Leverandører til Vink Plast skal modvirke alle former for diskrimination i forbindelse med ansættelser (herunder ansættelse, løn, fordele, forfremmelse, disciplin, opsigelse eller pensionering) på baggrund af køn, race, religion, alder, handicap, seksuel orientering , nationalitet, politisk overbevisning eller social eller etnisk oprindelse.

  d. Chikane og misbrug
  Leverandører til Vink Plast skal behandle enhver medarbejder med respekt og værdighed og ikke tillade nogen medarbejder at blive udsat for fysisk, seksuel, psykisk eller verbal chikane eller misbrug.

  e. Arbejdstid, lønninger og ydelser
  Leverandører til Vink Plast skal sikre, at arbejdsvilkår, timer, hvileperioder, orlov og lønninger er i overensstemmelse med lokale regler og branchepraksis og er på et niveau, der muliggør en rimelig levestandard i henhold til lokale forhold, og at lønninger ikke tilbageholdes som en disciplinær sanktion.

  f. Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger
  Leverandører til Vink Plast skal respektere medarbejdernes ret til at organisere sig og forhandle kollektive lønaftaler. Hvis uafhængige fagforeninger enten afskrækkes eller begrænses, giver leverandøren arbejdere mulighed for at samles uafhængigt for at diskutere arbejdsrelaterede spørgsmål.

  g. Beskyttelse af personlige oplysninger
  Leverandører til Vink Plast skal respektere sine medarbejderes ret til privatliv, ved indsamling eller opbevaring af personlige oplysninger og handle i overensstemmelse med EU-direktivet om generel databeskyttelsesforordning (GDPR).
   
 2. Sunde og sikre arbejdsforhold
  Leverandører til Vink Plast skal overholde gældende arbejdsmiljølove og -bestemmelser og tilvejebringe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for at forhindre ulykker og sundhedsskader, der opstår inden for eller som følge af arbejdet eller som et resultat af drift, disponering og ledelse af arbejdspladsen. Herunder også stressrelaterede gener og sygdomme.
   
 3. Miljø Miljøvision for Vink Plast:
  ”Vink Plast vil have fokus på cirkulær økonomi i den samlede værdikæde. Vi vil skabe værdi for vore interessenter ved at distribuere plasthalvfabrikata og producere bæredygtige plastløsninger.” Leverandører til Vink Plast skal bidrage til Vinks Miljøvision og tilføre værdi til vore fælles kunder ved at levere optimale plastløsninger og vælge plastløsninger med den mindst mulige miljøpåvirkning.

  Herunder:
   Minimering og sortering af alle typer plastaffald.
   Genbrug/genanvendelse af produktionsaffald.
   Sikre at råmaterialer, der anvendes i halvfabrikata, lever op til standarderne i de europæiske RoHS og REACH-dokumenter samt anbefalinger og forskrifter fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).
   Hvis der foretages ændringer i basismaterialer på produkter, der fører til ændringer i tekniske data, certificeringer eller godkendelser, er leverandøren forpligtet til at give denne information til Vink Plast mindst en måned før ændringen.

  Vi opfordrer vores leverandører til at skabe produkter, der er energieffektive, genanvendelige og miljømærkede og til at levere dem i genanvendeligt, miljømærket eller FSC-certificeret emballage. For at Vink kan evaluere leverandørkomponenter og -produkter i henhold til miljø, skal leverandører levere materialeoplysninger og relevante datablade. Vi opfordrer vores leverandører til at lave og videreformidle CO2-beregninger og LCA på alle produkter.

  Miljølovgivning
  Gældende nationale og relevante internationale love –herunder, men ikke begrænset til REACH, RoHS, arbejdsmiljø og evt. fødevarekontakt - skal til enhver tid efterleves hos leverandører. Vinks leverandører har ansvar for at sikre at underleverandørerne bagud i værdikæden ligeledes efterlever gældende national og relevant international lovgivning.
  Leverandører og underleverandører skal desuden være på forkant med lovgivningen, så implementering og evt. overensstemmelseserklæringer (Declaration of compliance) opdateres med ændringer inden ikrafttrædelse.

  Forvaltning af vandmiljø
  Spildevand håndteres forsvarligt i forhold til at mindske forurening af overfladevand, vandløb og hav. Øvrige spild – herunder spild af kemikalier - forebygges gennem regelmæssig vedligehold af maskiner og forsvarlig opbevaring med opsamlingskar med minimumskapacitet til opsamling af 100%.

  Spild til naturen
  Plastproducerende og –forarbejdende virksomheder skal iværksætte foranstaltninger for at undgå spild af granulat til naturen efter retningslinjerne i Operation Clean Sweep. Find mere information her: https://www.opcleansweep.org/ (ENG) eller operation-clean-sweep (DA)
  Vink Plast vil på sigt udfase produkter som indeholder følgende stoffer: Materialer som indeholder mere end 0.1% af stoffer på EU's Kandidatliste, herunder blyholdig PVC. http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table I tilfælde af at grænseværdien på 0,1% indhold af stoffer på EU’s kandidatliste overskrides, er leverandøren forpligtet til at registrere produktet i SCIP-databasen
   
 4. Etik
  a. Anti-korruption
  Leverandører til Vink Plast skal drive deres forretning uden at udøve korrupt praksis, herunder offentlig eller privat bestikkelse. Leverandører skal opretholde integritet, gennemsigtighed og nøjagtighed i virksomhedernes journalføring. Leverandører skal desuden arbejde aktivt på at nedbringe korruption og bestikkelse – også bagud i leverandørkæden.

  b. Ingen urimelig forretningspraksis
  Vink Plast-leverandører skal handle lovligt og med integritet i den korrekte håndtering af konkurrerende data, ejendomsretlige oplysninger og anden intellektuel ejendomsret og overholde lovmæssige krav vedrørende fair konkurrence, antitrust og nøjagtig og sandfærdig markedsføring.

  c. Whistle Blower
  Hvis du som leverandør får kendskab til ulovlig og uetisk adfærd i Vink Plast, opfordrer vi dig til at rapportere din viden til den nærmeste leder alternativt Topledelsen. Din rapport vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt under hensyntagen til yderligere kontrol og undersøgelse af henvist spørgsmål.Forhold der bør rapporteres inkluderer for eksempel mistanke om korruption, bestikkelse, svig, forfalskning, alvorlig miljøforurening, alvorlig overtrædelse af miljøsikkerheden og alvorlige forhold, der sigter mod en medarbejder, f.eks. vold og seksuelt misbrug.
   
 5. Ledelsessystemer
  Vink Plast-leverandører skal indføre eller arbejde i henhold til et ledelsessystem designet til at sikre:
  a) Overholdelse af gældende love, regler og kundekrav i forbindelse med leverandørens produkter og drift.
  b) Overensstemmelse med denne Code of conduct; og
  c) Identifikation og afbødning af operationelle risici relateret til de områder, der er omfattet af denne Code of conduct. Ledelsessystemet skal også drive løbende forbedringer.
   
 6. Overholdelse
  Vi forbeholder os ret til at kontrollere oplysninger, som leverandører har givet, samt leverandørens overholdelse af Vink Plasts Code of Conduct. Hvis leverandøren overtræder Code of Conduct, vil vi indlede en dialog og bede om en implementeringsplan for forbedringer, der bringer leverandøren tilbage i fuld overensstemmelse med Code of Conduct. Hvis en leverandør nægter eller ikke er i stand til at rette manglen til vores tilfredshed, vil vi opsige forholdet som en sidste udvej.
   
 7. På sigt vil Vink Plast fremme handel med leverandører som:
   Arbejder efter certificerede ledelsessystemer på områderne: kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.  Udfaser fossilt brændsel og energi til fordel for vedvarende energi, som fx strøm fra vindmøller, solpaneler eller varmeindvinding fra jord eller vand i kombination med strøm fra vedvarende energikilder.
   Leder al spildevand til eget eller eksternt mekanisk og kemisk rensningsanlæg før udledning til overfladevand, vandløb eller hav.
   Prioriterer besparelser på vand, energi og nedbringelse af CO2-udledning og genindvinding af kølevand. Og andre BAT-tiltag. (BEST AVAILABLE TECHNIQUE).
   Som, ved investeringer i nyt udstyr, prioriterer brug af miljøvenlige teknologier og industrielle processer som giver besparelser på vand, energi og nedbringelse af CO2-udledning. Herunder fx genanvendelse af procesvand, genindvinding af kølevand, udskiftning af pærer og lysstofrør til LED, overgang til vedvarende energi, og andre BAT-tiltag.
   Sorterer produktionsaffald i rene fraktioner til genanvendelse og undgår produkter til deponi.
   Praktiserer en bæredygtig indkøbspraksis, som afspejles i et væsentligt udvalg af bæredygtige materialer og produkter, fx. genanvendte, biobaserede, fornybare* og miljømærkede materialer.
   Fremmer bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, gennem brug af FSC-, PEFC-certificerede eller svanemærkede papkasser. Træ- og træbaserede produkter skal på sigt ligeledes være sporbarhedscertificeret efter FSC/PEFCs ordninger eller være lavet af genanvendt materiale.
   Indgår i partnerskaber om videndeling med henblik på innovation og bæredygtig udvikling.  Kan forsyne Vink Plast med LCA – herunder CO2-beregninger – på produkter og transport.  Praktiserer åbenhed om bæredygtig udvikling fx. I form af grøn rapportering.
   Fremmer effektive offentlige og private partnerskaber. Styrker bæredygtig udvikling, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise og teknologi.
   Måler på fremskridt mod bæredygtig udvikling og miljøtilpassede teknologier.
   Benytter transportører og egne biler, som lever op til EU-norm 6. *Fornybare råvarer er her defineret som biologisk materiale, der reproduceres indenfor overskuelig tid i naturen.